Zpracování a ochrana osobních údajů

 

PDF Zpracování a ochrana osobních údajů    PDF Všeobecné obchodní podmínky


 

Zpracování a ochrana osobních údajů

 

Společnost KEBEK s.r.o. si váží Vaší důvěry a chrání Vaše data před zneužitím. Informace o zákaznících jsou u nás uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů, jakož i dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Integritu a důvěrnost zpracování osobních údajů garantujeme námi nastavenými postupy pro jejich náležité zabezpečení a ochranu pomocí vhodných technických a organizačních opatření před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo jejich poškozením.

 

1. Totožnost a kontaktní údaje správce

1.1. Správcem osobních údajů je obchodní korporace KEBEK s.r.o., se sídlem v Chomutově, ul. Pražská 5382, IČ: 474 69 366, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 7893 (dále jen "správce").

1.2. Kontaktní údaje správce jsou následující: kontaktní adresa - shodná s adresou sídla, adresa elektronické pošty info@kebek.cz, telefon 474 631 238.

1.3. Správce nesplňuje podmínky, pro něž by musel jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů.

1.4. Jsme registrováni u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Registrační číslo u Úřadu pro ochranu osobních údajů: 00044892.

 

2. Zákonný důvod zpracování osobních údajů

2.1. Zákonným důvodem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy mezi Vámi a správcem nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen "nařízení").

2.2. Zákonným důvodem zpracování Vašich osobních údajů je Váš souhlas dávaný tímto správci ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen "nařízení").

2.3. Kupující uzavřením smlouvy či registrací na našem e-shopu dává prodávajícímu (správci údajů) souhlas se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího pro úspěšné splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

2.4. Jednotlivé smlouvy a registrace jsou po svém uzavření prodávajícím (správcem údajů) archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu.

 

3. Účel zpracování osobních údajů

3.1. Účelem zpracování Vašich osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem či provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy.

3.2. Účelem zpracování Vašich osobních údajů je zasílání obchodních sdělení a činění jiných marketingových aktivit správcem vůči vaší osobě.

3.3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení ani k profilování subjektů údajů.

 

4. Doba uložení osobních údajů

4.1. Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy, a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.

4.2. Doba, po kterou budou Vaše osobní údaje v případě zasílání obchodních sdělení a činění jiných marketingových aktivit správcem uloženy, je 10 let od poslední realizované smlouvy (nákupu), nejdéle však do odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů.

 

5. Další příjemci osobních údajů

5.1. Dalšími příjemci Vašich osobních údajů v případě plnění smlouvy budou zasílatelské společnosti, dopravci, dceřiné a sesterské společnosti správce a jiné osoby podílející se na dodání zboží, realizaci služeb a zpracování plateb na základě kupní smlouvy. Těmto budou Vaše údaje poskytnuty v minimálním rozsahu nutném ke splnění smlouvy. Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou: účetní společnost včetně auditora, společnost pro správu informačního systému KEBEK s.r.o. a osoby zajišťující marketingové služby pro správce.

5.2. Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

5.3. Aktuální seznam příjemců Vám předložíme prostřednictvím elektronické pošty info@kebek.cz, nebo zodpovíme telefonicky na čísle 474 631 238.

 

6. Práva subjektu údajů

6.1. Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů (plnění smlouvy).

6.2. Stran zasílání obchodních sdělení a činění jiných marketingových nabídek správcem máte právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů daný správci. Tímto však není dotčena zákonnost zpracování Vašich osobních údajů před takovýmto odvoláním souhlasu ani oprávnění správce zpracovávat údaje v rozsahu nutném k plnění smluvních a zákonných povinností. Váš souhlas se zpracováním osobních údajů můžete odvolat zasláním žádosti na e-mailovou adresu: info@kebek.cz.

6.3. Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu. Dozorovým úřadem je Úřad pro ochranu osobních údajů, sídlem v Praze, Pplk. Sochora 727/27.

6.4. Uzavření a plnění smlouvy: Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany správce splnit.

6.5. Zasílání obchodních sdělení a činění jiných marketingových aktivit: Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů není zákonným ani smluvním požadavkem a ani není požadavkem, který je nutný k uzavření smlouvy. Máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, včetně případného profilování, pokud se profilování týká tohoto přímého marketingu. Pokud vznesete námitku proti zpracování vašich osobních údajů pro marketingové účely, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely dále zpracovány.

 

Účinnost od 25.05.2018