Všeobecné obchodní podmínky

 

PDF Všeobecné obchodní podmínky    PDF Zpracování a ochrana osobních údajů   


 

Všeobecné obchodní podmínky

 

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) vydala obchodní společnost KEBEK s.r.o., IČO: 47469366, se sídlem v Chomutově, Pražská 5382, dále jen prodávající. Tyto podmínky jsou v souladu s ustanovením § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění (dále jen Občanský zákoník) a jsou nedílnou součástí všech kupních smluv a objednávek uzavřených mezi prodávajícím a kupujícím, jejichž předmětem je prodej a koupě zboží nabízeného prodávajícím nebo jiná plnění poskytovaná prodávajícím, a to i v případě, že odkaz na ně není v kupní smlouvě nebo objednávce uveden nebo nejsou ke kupní smlouvě přiloženy.

 

I. Obecná část

Tyto obchodní podmínky platí pro veškeré dodávky a jiná plnění poskytovaná prodávajícím. Odchylky od těchto podmínek a vedlejší ujednání vyžadují ke své platnosti formu písemné smlouvy nebo oboustranně potvrzené objednávky. Odchylná písemná smluvní ujednání (např. v Rámcové kupní smlouvě) mají přednost před zněním těchto VOP. Tyto VOP též mají přednost před VOP kupujícího. Pakliže VOP kupujícího vylučují užití VOP prodávajícího, prodávající sděluje kupujícímu, že v souladu s § 1751 odst. 2 Občanského zákoníku takovou smlouvu neuzavře, nedohodnou-li se strany písemně jinak. Kupující není oprávněn bez výslovného předchozího písemného souhlasu prodávajícího vyloučit platnost těchto VOP nebo jejich části.

 

II. Nabídka, uzavření kupní smlouvy

Kupní smlouva se uzavírá na základě písemné objednávky kupujícího a je uzavřena buď okamžikem písemného potvrzení objednávky prodávajícím nebo vyjádřením souhlasu prodávajícího s objednávkou kupujícího jako návrhem na uzavření smlouvy provedením určitého úkonu, zejména odesláním zboží bez vyrozumění kupujícího. V tomto případě je smlouva uzavřena v okamžiku, kdy byl tento úkon prodávajícím učiněn (tj. např. odesláním zboží), došlo-li k němu před uplynutím lhůty rozhodné pro přijetí návrhu kupujícího.

 

III. Cena

V případě, že prodávající v kupní smlouvě nebo rámcové kupní smlouvě nestanoví výslovně cenu nebo se na ní strany písemně nedohodnou jinak, vychází cena z platného ceníku prodávajícího a cen prodávajícího platných ke dni potvrzení objednávky. Není-li stanoveno jinak, sjednaná cena se rozumí jako fakturovaná netto cena bez DPH a bez ceny za dodání. V případech, kdy kupující požaduje dodání a není dohoda o podmínkách dodání, jsou náklady na dopravu a balení vypočteny dle platného sazebníku a jsou uvedeny v potvrzení objednávky a následně fakturovány.

 

IV. Platební podmínky

Pokud není stanoveno jinak jsou faktury splatné do 14 dnů. Faktura je zaplacena dnem připsání celé fakturované částky na účet prodávajícího. Platba hotově se provádí v kterékoliv pokladně prodávajícího.

 

V. Důsledky prodlení

V případě prodlení se zaplacením fakturované částky je kupující povinen zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení z dlužné částky. Zaplacením úroku z prodlení není dotčeno právo prodávajícího na náhradu škody vzniklé ve spojení s prodlením. V případě prodlení s placením nebo v případě objednávky, kterou prodávající vyhodnotí jako nestandardní nebo pokud to prodávající považuje za žádoucí dle svého uvážení, je prodávající oprávněn požadovat platbu předem. Je-li kupující v prodlení s placením, je prodávající oprávněn i bez předchozího upozornění kupujícího zastavit další dodávky zboží pro kupujícího s tím, že se tak prodávající nemůže dostat do prodlení s plněním, a tyto odešle až poté, kdy kupující uhradí své splatné pohledávky; pokud v těchto případech dojde k zastavení dodávek na dobu delší 14 dní, je prodávající oprávněn další (objednané, ale dosud nedodané) zboží kupujícímu nedodat, neuhradí-li mu tento jeho cenu předem.

 

VI. Termín a místo plnění

Místem plnění je místo zvolené kupujícím v objednávce. Není-li toto uvedeno, je jím sídlo prodávajícího. Termín dodání bude kupujícímu sdělen nejpozději do 5 (pěti) pracovních dnů od potvrzení objednávky, nedojde-li ze strany prodávajícího rovnou k plnění. Kupující je oprávněn žádat změnu termínu a místa doručení, jeho včasné žádosti se prodávající pokusí vyhovět. Nevyzvedne-li si kupující zboží do 10 dnů od sdělení informace o tom, že je připraveno k dodání, má se za to, že strany od uzavřené kupní smlouvy odstoupily a prodávající má nárok na náhradu účelně vynaložených nákladů.

 

VII. Minimální objednací množství

Minimální objednací množství je zpravidla jeden kus konkrétního zboží, pokud u konkrétní položky není uvedeno jinak. Prodávající nebude akceptovat objednávku zboží menšího než je minimální objednací množství.

 

VIII. Náležitosti objednávky

Kupující je povinen v objednávce uvést svou přesnou identifikaci, tedy zejména firmu, obchodní název či jméno a příjmení, adresu sídla, provozovny či bydliště, v případě podnikatelů IČO a DIČ (je-li přiděleno), e-mailový a telefonní kontakt, místo a způsob dodání a v případě osobního převzetí zboží též jméno osoby oprávněné toto zboží převzít. Prodávající není povinnen vydat zboží jiné osobě, než je uvedena na objednávce nebo která se neprokáže oprávněním k vyzvednutí zboží. V případě, že prodávající nebude mít možnost předat zboží oprávněné osobě a  vzniknou-li tím jakékoliv náklady (např. doprava, prostoje, apod.), je kupující povinnen uhradit veškeré vzniklé náklady.

 

IX. Změny a storna objednávek

Zboží je rozděleno do 2 (dvou) skupin:

Zboží skladem - storno nebo změna objednávky 70 % prodejní ceny tohoto zboží

Zboží na objednávku - storno nebo změna objednávky 100 % z prodejní ceny tohoto zboží.

 

X. Reklamace a záruka

Každá objednávka je potvrzena a kupujícímu je zasláno potvrzení objednávky s uvedením druhu zboží, množství a ceny. Toto potvrzení je dokladem, jak bude skutečně vypadat dodávka, proto je kupující povinen si toto potvrzení zkontrolovat. Pokud je dodávka v souladu s potvrzením, které kupující nijak nerozporoval v přiměřené lhůtě (zpravidla 3 dnů, to neplatí, pokud obdržel namísto potvrzení objednané zboží rovnou), není možné takový případ řešit jako reklamaci z důvodu chybné dodávky zboží.

Množstevní reklamace - kupující je povinen zkontrolovat dodané množství bezprostředně při přejímce zboží a případné rozpory s údaji na dodacím listu zapsat na dodací listy a nechat spolupodepsat řidičem dopravce nebo prodejcem (skladníkem) prodávajícího a reklamaci zaslat bez zbytečného odkladu, nejlépe do druhého dne po uskutečnění dodávky, prodávajícímu. Na později nebo jinak uplatněnou reklamaci množství zboží nebude brán zřetel.

Prodávající poskytuje na všechno prodávané zboží záruku v délce 2 let a v tom rozsahu, že garantuje zachování obvyklých vlastností stanovených platnými normami, to však pouze za předpokladu, že budou dodržena doporučení prodávajícího týkající se vhodnosti použití výrobku, zboží bude správně skladováno a bude s ním i správně manipulováno. Záruční doba počíná běžet dnem převzetí výrobku kupujícím. Kupující je povinen zkontrolovat koupené výrobky podle možnosti co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží na kupujícího, zpravidla po převzetí výrobku od dopravce nebo prodávajícího. Jestliže kupující výrobky nezkontroluje ani nezařídí, aby byly řádně a bez zbytečného odkladu zkontrolovány, může uplatnit nároky z vad zjištěných při této kontrole, jen když prokáže, že tyto vady měly výrobky již v době převzetí zboží.

Kupující je povinen umožnit prodávajícímu prohlídku výrobků v takovém stavu, v jakém se nachází v okamžiku zjištění vad a uchovat pro účely prohlídky i obaly z použitých výrobků. V případě, že kupující prodá koupené výrobky dalšímu kupujícímu, přenese na něj v celém rozsahu výše uvedené povinnosti kupujícího při reklamování vad výrobků a výslovně je na ně upozorní. Kupující projedná způsob vyřízení reklamace prodávaných výrobků s prodávajícím v případech, kdy sám vystupuje jako prodávající vůči reklamující osobě. Před projednáním způsobu vyřízení reklamace s prodávajícím se kupující zavazuje nerozhodnout o způsobu vyřízení reklamace třetí osoby na výrobky prodávajícího v případech, kdy sám vůči prodávajícímu uplatňuje práva z odpovědnosti za vady. Nároky z vad výrobků budou uplatňovány a uspokojovány způsobem stanoveným zákonem.

Údaje uváděné prodávajícím v reklamních materiálech, prospektech, nabídkách či prohlášeních, které se týkají rozměrů, hmotnosti, barevnosti nebo jiných veličin výrobků nejsou údaje zaručené prodávajícím. Prodávající nese odpovědnost za správnost údajů obsažených v dokladech vztahujících se k výrobkům při jejich prodeji (dodací list, faktura). K písemné reklamaci je nutno přiložit etikety od reklamovaného zboží (pokud jsou), kopii dodacího listu a kopii faktury. Reklamované zboží je kupující povinen uskladnit odděleně a předložit je prodávajícímu ke kontrole.

 

XI. Omezení a vyloučení odpovědnosti za škody

Prodávající nepřejímá žádnou odpovědnost za soulad s pravidly nebo normami vztahujícími se k prodeji nebo použití výrobku mimo území ČR a EU.

Prodávající a kupující se dohodli, že v případě vzniku okolností vylučujících odpovědnost kterékoliv ze stran je prodávající oprávněn od kupních smluv uzavřených s kupujícím zcela nebo zčásti odstoupit.

 

XII. Vyšší moc

Není-li prodávající schopen plnit své závazky v důsledku zásahu vyšší moci, je oprávněn písemně odstoupit od smlouvy nebo odložit zcela či zčásti její plnění, přičemž kupující nemá nárok na náhradu škody.

 

XIII. Rozhodování sporů

Veškeré obchodní spory z této smlouvy, jakož i spory, které by v budoucnu vznikly z právního vztahu založeného touto smlouvou, pokud nebudou vyřešeny vzájemnou dohodou, budou rozhodovány Obvodním soudem pro Prahu 3.

 

XIV. Salvátorní ustanovení

Případná neplatnost některého z výše uvedených ustanovení VOP neovlivní platnost ostatních bodů VOP.

 

XV. Poučení spotřebitelů o možnosti odstoupení od smlouvy a o způsobu mimosoudního řešení sporů

 

Poučení kupujícího, který je spotřebitelem, o právu na řešení sporů s prodávajícím mimosoudní cestou:

Kupující, který je spotřebitelem, má právo obrátit se na subjekt zajišťující mimosoudní řešení sporů, kterým je v tomto případě Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

 

Poučení kupujícího, který je spotřebitelem, o právu na odstoupení od smlouvy:

Do 14 dnů má kupující právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu. Kupující má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy kupující nebo kupujícím určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete poslední dodávku zboží. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí kupující o svém odstoupení od této smlouvy informovat prodávajícího - KEBEK s.r.o., Pražská 5382, 430 01 Chomutov, a to formou jednostranného právního jednání (dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty. Toto právo není možné uplatnit ve vztahu ke zboží vyrobenému nebo upravovanému dle přání kupujícího (zboží na zakázku).

 

Pokud kupující odstoupí od smlouvy, prodávající vrátí kupujícímu bez zbytečného odkladu (nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy prodávajícímu došlo oznámení kupujícího o odstoupení od smlouvy) všechny platby, které prodávající od kupujícího obdržel, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku prodávajícím zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený prodávajícím). Pro vrácení plateb použije prodávající stejný platební prostředek, který použil kupující pro provedení počáteční transakce, pokud kupující výslovně neurčil jinak. V žádném případě tím kupujícímu nevzniknou další náklady. Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokáže-li, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve. Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašle kupující zpět nebo je předá na kterékoliv prodejně prodávajícího. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud kupující prodávajícímu odešle zboží zpět před uplynutím lhůty. V případě odstoupení ponese kupující přímé náklady spojené s vrácením zboží. Maximální náklady jsou odhadované ve výši 1000,- Kč.

 

Pokud v rámci smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího nelze zboží ze své podstaty vrátit obvyklou poštovní cestou a v době uzavření smlouvy bylo dodáno spotřebiteli, prodávající jej vyzvedne na náklady kupujícího, tyto jsou odhadovány v maximální výši 1000,- Kč. Kupující odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

 

XVI. Účinnost

Tyto VOP nabývají účinnosti dne 25. 5. 2018.